Tổng cục du lịch tiếng anh là gì

Tổng cục du ngoạn giờ đồng hồ Anh là National Administration of Tourism phiên âm là ˈnæʃnəl ədˌmɪnɪˈstreɪʃn əv ˈtʊrɪzəm, là cơ sở bao gồm trọng trách cai quản ngành du ngoạn. Từ vựng tiếng Anh liên quan đến ngành phượt.Bạn sẽ xem: Tổng viên phượt tiếng anh là gì

Tổng cục phượt tiếng Anh là National Administration of Tourism /ˈnæʃnəl ədˌmɪnɪˈstreɪʃn əv ˈtʊrɪzəm/, là ban ngành trực ở trong Bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du định kỳ gồm nhiệm vụ thống trị ngành du ngoạn.

Bạn đang xem: Tổng cục du lịch tiếng anh là gì

Một số từ vựng giờ Anh liên quan đến ngành du ngoạn.

Booking /ˈbʊkɪŋ/: Đặt phòng trcầu.

Tour guide /tʊr ɡaɪd/: Hướng dẫn viên.

Tour /tʊr/: Tour du lịch thăm quan.

Backpacking /ˈbækpæk/: Du kế hoạch những vết bụi.

Hiking /ˈhaɪkɪŋ/: Du kế hoạch sinh thái xanh nhóm hoặc cá thể.

Adventure travel /ədˈventʃər ˈtrævl/: Khám phá nguy hiểm.

Diving tour /ˈdaɪvɪŋ tʊr/: Tour lặn biển khám phá sinh vật biển.


*

Homestay /ˈhəʊmsteɪ/: Hình thức sinh hoạt lại bên dân.

Booking tệp tin /ˈbʊkɪŋ faɪl/: Hồ sơ đặt vị trí của doanh nghiệp.

Baggage allowance /ˈbæɡɪdʒ əˈlaʊəns/: Lượng tư trang hành lý chất nhận được.

Brochure /brəʊˈʃʊr/: Sách reviews.

Check-in /ˈtʃek ɪn/: Thủ tục vào cửa ngõ.

Carrier /ˈkæriər/: cửa hàng cung ứng chuyển vận, hãng hàng không.

Customer tệp tin /ˈkʌstəmər faɪl/: Hồ sơ người sử dụng.

Confirmation /ˌkɑːnfərˈmeɪʃn/: Xác nhận, chứng thực.

Campsite /ˈkæmpsaɪt/: Địa điểm gặm trại.

Caravan /ˈkærəvæn/: Nhà giữ đụng.

Xem thêm: Đi Du Lịch Hàn Quốc Theo Tour Du Lịch Hàn Quốc, Danh Sách Các Tour Du Lịch Hàn Quốc

Destination /ˌdestɪˈneɪʃn/: Điểm mang lại.

Documentation /ˌdɑːkjumenˈteɪʃn/: Tài liệu sách vở và giấy tờ.

Domestic travel /dəˈmestɪk ˈtrævl/: Du định kỳ nội địa.

Guide book /ɡaɪd bʊk/: Sách trả lời.

Inclusive tour /ɪnˈkluːsɪv tʊr/: Tour full.

International tourist /ˌɪntərˈnæʃnəl ˈtʊrɪst/: Khách du lịch thế giới.

Itinerary /aɪˈtɪnəreri/: Lịch trình.

Insurance /ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm.

Luggage insurance /ˈlʌɡɪdʒ ɪnˈʃʊrəns/: Bảo hiểm hành lý.

Luggage /ˈlʌɡɪdʒ/: Hành lý.

Manifest /ˈmænɪfest/: Bảng kê knhì danh sách quý khách hàng.

Passport /ˈpæspɔːrt/: Hộ chiếu.

Route /ruːt/: Tuyến đường, lộ trình, đường đi.

Room only /ruːm ˈəʊnli/: Đặt chống không bao gồm các dịch vụ kèm theo.

Tourist /ˈtʊrɪst/: Khách du lịch tham quan.

Tour voucher /tʊr ˈvaʊtʃər/: Phiếu hình thức dịch vụ du lịch thăm quan.

Travel advisories /ˈtrævl ədˈvaɪzəri/: Thông tin chú ý tham quan du lịch.

Traveller /ˈtrævələr/: Khách phượt.

Bài viết tổng cục du lịch giờ đồng hồ Anh là gì được tổng hợp vì chưng gia sư trung trung khu giờ Anh travelerknow.com.dế yêu.